Blank
 
Venstre felt
Årsberetning 2004
7. september 2005
Under "Les hele saken" kan du lese Årsberetningen 2004 for Nye Numedalsbanens Venner AS.

ÅRSBERETNING 2004. 

DRIFT.
Den viktigste virksomheten har vært utleie av dresiner i samarbeide med Veggli Vertshus. Selskapet har en skriftlig avtale med vertshuset om dette. Denne fordeler netto driftsresultat med 50% på hhv eier og driver.
Sesongen 2002 hadde en markant økning av omsetningen sammenliknet med tidligere år. Sesongen 2003  og 2004 hadde en mindre nedgang i omsetningen, men det var ingen stor endring.  Driftsinntektene gikk fra  kr 168 000,-  og ned til kr 142.000,- i 2003, og ned til kr 138.895,-

Det har i 2004 ikke vært gjennomført chartertogturer på Numedalsbanen.  
Det har vært gjennomført flere vedlikeholdsoppgaver med rydding langs banen, ytterligere oppussing ved Veggli stasjon og ferdigstilling av oppussing av Tråen holdeplass. En strekning ved Nordre Sandnæs er rettet opp med ny pukk.
Nye Numedalsbanen AS har sammen med Numedalsbanens venner opprettet egne internettsider som er i drift. 

TRAFIKKERINGSRETT.
Arbeidet med ny søknad om tillatelse til drift av: ”Bruksbane, samt museums- og hobbypreget jernbanevirsksomhet” har stått i bero i 2004. Noe av bakgrunnen for dette er det såkalte Bjørnsrudraset som har umuliggjort trafikkering av banen. (Arbeidet med dette er utført i 2005)
Styret forutsetter at arbeidet med søknaden kan starte opp nå som banen på nytt er klargjort for trafikk.

Dresinkjøringen baseres inntil videre på tillatelse gitt av skriv 13.07.98 fra Jernbaneverket.


VEDLIKEHOLD AV DRESINER.
Nye og gamle dresiner blir kontinuerlig vedlikeholdt og slitte deler skiftet ut.


ANSATTE

Selskapet har pr.dags dato ingen ansatte.
Det betales provisjon for dresindriften og utgifter til regnskapsfører og revisor.
For å få driftstillatelse er det nødvendig at selskapet knytter til seg en driftsleder/daglig leder med de nødvendige jernbanefaglige godkjenninger. Det arbeides med å få i stand en slik avtale. 
 

MATERIELL.
Selskapet står som eier av en god del materiell som skal istandsettes og godkjennes for egen bruk og evt. utleie.
Som en grov oversikt settes her opp:

 • 1.sporrenser (Kongsberg)
 • 1 konduktørvogn (Veggli)
 • 2 tømmervogner (Rollag)
 • 2 pukkvogner (Rollag)
 • 1 Robel (Rollag) – ment å være ”delevogn”.
 • 1 motorvogn (Veggli pt.Kongsberg)
 • 1 tilhenger til motorvogn (Veggli)
 • 1 lukket godsvogn (Veggli)
 • 1 losjivogn (Veggli)
 • 1 tilhenger til robel (Veggli)
 • 47 dresiner (Veggli)  (hvorav ca 15 er tatt ut av drift)
 • 2 mellomvogner (Veggli)
 • 1 robel (Rødberg) samt 2 tilh. til Robel (Rødberg)

Selskapet har skaffet seg ytterligere 3 tømmervogner av den type som ble brukt på Numedalsbanen fra Krøderbanen. Disse står for øyeblikket på Kongsberg stasjon.

Det er i tillegg en god del reservedeler og satt opp egen liste med typebetegnelser mv. Alt materiell er nå plassert på ”egen” bane, og satt opp slik at det vil egne seg å utføre reparasjoner og vedlikehold av dette.

Motorvogna som har stått på Kongsberg stasjon i et par år har dessverre blitt tagget og delvis ramponert.  Det er iverksatt arbeide av en egen gruppe som skal arbeide med å ivareta vogna.
 

AKSJONÆRER.
Selskapet har utvidet aksjekapitalen og har ved utgangen av 2004 823 aksjer a kr 200,-, dvs en aksjekapital på kr 164.600,-

På selskapets generalforsamling i 2004 ble det vedtatt at aksjekapitalen kunne økes opp til kr 200.000,- med fullmakt for styret til å gjennomføre nytegning. Til sammen er det tegnet  12 nye aksjer a kr 200,-


STYRET.
Etter avholdt generalforsamling pr 14.07.2004 har styret bestått av: 
Nils Friis leder
Carl Frederik Thorsager styremedlem
Sigurd Lia styremedlem
Einar Engebretsen varamedlem
Kristian Linnås varamedlem
Jørgen Bakkerud varamedlem


Varamedlemmene har møte-, men ikke stemmerett i styret
Det er mellom generalforsamlingene 2004 – 2005 avholdt  3 styremøter.


REGNSKAP OG REVISJON.
Selskapets regnskapsfører har som tidligere vært Nore og Uvdal Regnskapskontor v/Per Wærp og revisor Laagen Revisjon AS v/Marit Stevning.
 

SELSKAPETS ØKONOMI.
Årets regnskap er gjort opp med et driftsresultatet på  - kr 40.522,-
Det vises for øvrig til framlagt regnskap og revisjonsberetning.


JERNBANEVERKETS VERNEPLAN.
Jernbaneverket har avsluttet arbeidet med utarbeidelsen av et høringsutkast til ”Nasjonal verneplan for kulturminner i jernbanen”

Høringsutkastet har konkludert med at Numedalsbanen skal bevares med hjemmel i Plan- og bygningsloven. Det er også gitt innspill på mulige avkortninger av strekningen, fjerning av banelegeme osv. Dette står i sterk motsetning til tidligere utkast hvor Numedalsbanen ble høyt prioritert som jernbanestrekning, bl.a med landets eldste skinnegang og et uttall av autentiske bygninger og installasjoner, og hvor strekningen Flesberg/Rødberg ble foreslått fredet etter kulturminneloven.

Styret har utarbeidet et svar til høringsforslaget hvor det konkluderes med at:

 1. Banestrekningen må bevares i sin helhet og uavkortet fra Kongsberg til Rødberg. Avkorting av banestrekningen vil være en avkorting av historien og den historiske sammenheng banen har, og kan dessuten gjøre det umulig å knytte banen bruksmessig til det nasjonale jernbanenettet i framtiden.
 2. Banestrekningen må bevares etter kulturminneloven (kategori A) ut i fra den faglige vurderingen som lå til grunn i utkastet til nasjonal verneplan,  som representant for sin tidstypiske jernbaneutbygging og på bakgrunn av den godt bevarte infrastruktur og bygningsmiljø som fortsatt finnes på banen.
 3. Det økonomiske grunnlaget for vedlikehold og drift må sikres ved at det slås fast at det er Statens ansvar at Numedalsbanen som jernbaneminne blir tatt vare på.

Pr.dags dato er banestrekningen midlertidig fredet av fylkeskonservatoren i Buskerud. 


MUSEUMSBANERÅDET.
Nye Numedalsbanen ble innvilget observatørstatus på årsmøtet i Museumsbanerådet i 2002.  Søknad om fullt medlemskap i organisasjonen er oversendt.


FORURENSNINGEN AV DET YTRE MILJØ.
Nye Numedalsbanen AS driver ingen virksomhet som fører til forurensning av det ytre miljø.


SELSKAPETS STRATEGIER OG FRAMTIDSUTSIKTER.

Styret vil arbeide for:

 • å styrkes selskapets økonomi ved en mer offensiv satsning på dresin og togkjøring.
 • å framskaffe eksterne finansieringskilder til investeringer og drift, bl.a for å kunne engasjere daglig leder/driftsleder.
 • at Jernbaneverket påtar seg de vedlikeholdsoppgaver som må gjennomføres på banelegeme og installasjoner.
 • at banen blir fredet etter kulturminneloven.

Det vil være en vesentlig oppgave for styret i kommende driftsår og få brakt i orden:

 1. trafikkeringsrett for tog.
 2. engasjert en person som kan ha et daglig/driftslederansvar for Numedalsbanen.
 3. istandsette eller framskaffe 1 motorvogn for chartertogkjøring sesongen 2006.

 

Styret legger med dette fram årsberetningen for generalforsamlingen.

…………………….                ……………………….                          …………………….

Nils Friis                                  Carl Frederik Thorsager                     Sigurd Lia

 
 Numedalsbanen AS  Numedalsbanens Venner  Dresinutleie
 Postboks 47  Postboks 36  Veggli Vertshus
 3630 Rødberg  36 28 Veggli  Tlf.: 32 74 79 00
     post@veggli-vertshus.no