Blank
 
Venstre felt
Bruks- og sikkerhetsregler for kjøring med dresin
27. juli 2004
Under "Les hele saken" finner du oppdaterte bruks- og sikkerhetsregler for kjøring med dresin. Disse er oppdaterte pr juli 2004.
Egenerklæringen må signeres og leveres inn når dresinen leies. Veggli Vertshus som står for utleie har skjemaer for egenerklæring.
 
 1. Høyeste tillatte hastighet er 160-200 m/minutt(10-12 km/t). Avsporing i høy hastighet kan medføre alvorlige personskader og materielle skader. Dresinfører og passasjer skal bruke hjelm.
 2. Bruer, planoverganger, underganger og elveløp skal passeres i gangfart.
 3. På planoverganger har dresin vikeplikt for all kryssende trafikk. Senk farten og vær særlig oppmerksom på biler og andre tunge kjøretøyer.
 4. Sikkerhetsavstand mellom dresiner i følge skal være minst 10 meter.  
         
 5. Hold øye med at det ikke ligger stein, større kvist eller lignende på skinnene foran dresinen.
 6. Forlat ikke dresinen på sporet med stein, kvist eller lignende under dresinhjulene. Løft et hjul ned ved siden av skinnen eller sett dresinen helt vekk fra sporet ved lengre opphold.
 7. Ha god kontroll over hastigheten ved kjøring i fall. Bruk bremsen. Øk sikkerhets- avstanden(se pkt.3) mellom dresiner i følge.
 8. Under fart skal dresinfører og passasjer sitte på setet/sittebenken. Det er forbudt å stå eller sitte på dresin i fart med ryggen mot fartsretningen.
 9. Bruk av åpen ild i eller ved sporet er ikke tillatt. Bruk av telt eller annen overnatting utenfor jernbanegjerdet avtales med grunneier. Bokser, plastemballasje, husholdningsavfall mv. tas med tilbake til Veggli.
 10. Ved kjøring gjennom tunneler må det påses at
  • lykt er tent i fartsretningen
  • gangfart holdes gjennom hele tunnelen
  • sikkerhetsavstanden på minst 10 meter overholdes.
 11. Stopp foran sporveksler og skinnekryss. Passér disse til fots. Dresinen skyves over.
 12. Dresinhjulene innebærer risiko for klemfare. Hold armer og bein unna hjulene.
 13. Instruksjon i bruk av dresin er obligatorisk før avreise fra Veggli, og finner sted ved dresinoppstillingsplassen.
 14. NSB AS, Jernbaneverket og Aberdeen Property Invest (tidligere Celexa Eiendoms- forvaltning/NSB Eiendom) har intet erstatningsansvar ved uhell med person- eller materiellskade som bruk av dresin medfører.

 

 

 

EGENERKLÆRING

Jeg har lest gjennom Bruks- og sikkerhetsregler for kjøring med dresin. Jeg er kjent med gjeldende aktsomhetsregler(pkt. 1-12) og ansvarsfritak(pkt.13).


Dato                                                    Navn 


Adresse                                                                           Telefon

 

Versjon 1/2004.

 
 Numedalsbanen AS  Numedalsbanens Venner  Dresinutleie
 Postboks 47  Postboks 36  Veggli Vertshus
 3630 Rødberg  36 28 Veggli  Tlf.: 32 74 79 00
     post@veggli-vertshus.no